ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄð

£ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜöAiÀÄ CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæzÀ vÀAiÀiÁjPÉUÉ ©r¨sÁUÀUÀ¼À CUÀvÀå §ºÀ¼À¶ÖzÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ºÉÆgÀV¤AzÀ¯Éà CAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ªÀiÁr¹ vÀj¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ«vÀÄÛ EzÀjAzÀ AiÀÄAvÀæzÀ GvÁàzÀ£É §ºÀ¼À PÀµÀÖPÀgÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ, «¼ÀA§ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ, ©r¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ KPÀ PÁ®PÉÌ MAzÉà PÀqÉAiÀÄ°è ¹UÀÄwÛgÀ°®è. EzÀjAzÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À ¸ÉêÉUÀÆ ¸ÀºÀ §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉAiÀiÁV UÁæºÀPÀgÀÄ ¥ÀjvÀ¦¸ÀĪÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ «±Àé£Áxï gÀªÀgÀÄ, DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ F ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄà vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉ J¯Áè ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÀÆ ¥ÀjºÁgÀ zÉÆgÉPÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹ «zÉñÀUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, GvÀÛªÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£À G¼Àî ºÉƸÀªÀiÁzÀjAiÀÄ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°èAiÉÄà £ÀªÀÄä AiÀÄAvÀæPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä AiÀÄAvÀæzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉZÁѬÄvÀÄ, UÁæºÀPÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ ¤ÃVzÀªÀÅ C®èzÉÃ, £ÀªÀÄä AiÀÄAvÀæzÀ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉZÁѬÄvÀÄ, EzÀjAzÀ UÁæºÀPÀgÀÄ PÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¬ÄvÀÄ.

£ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ©r¨sÁUÀUÀ¼À vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À QgÀÄ ªÀiÁ»w

Bending Machine

CNC Machine

CNC Machine

Fiber Laser Cutting Machine

Flasma Cutting Machine

Iron Cutting Machine

Laser Cutting Machine

Laser Cutting Machine

Lathe Machine

Powder Coating Machine

Powder Sprayer Machine

Rool Bending Machine

VMC Machine

Heat Chamber