«-mÉPï EAf¤AiÀÄgïì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¸ÀA±ÉÆâü¹zÀ ±ÉæõÀ× UÀÄtªÀÄlÖzÀ ««zsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ

ºÁUÀÆ gÉÊvÀjUÁV vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛgÀĪÀ £À«Ã£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ EvÀgÉ PÀȶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ


«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V1

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

CrPÉ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ PÀ£ÉéAiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ «Ã¯ïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ MlÄÖ ¨ÉèÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 1
: 130 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 60 PÉ.f - 75 PÉ.f


: 1


: 12: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï/vÉÊ® ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 1 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V2

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

CrPÉ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ PÀ£ÉéAiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ «Ã¯ïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ MlÄÖ ¨ÉèÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 2
: 220 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 125 PÉ.f - 150 PÉ.f


: 2


: 24: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï/vÉÊ® ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 1 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è
«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V4

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

CrPÉ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ PÀ£ÉéAiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ «Ã¯ïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ MlÄÖ ¨ÉèÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 4
: 430 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 280 PÉ.f - 300 PÉ.f


: 4


: 48: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï/vÉÊ® ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 2 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V6

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

CrPÉ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ PÀ£ÉéAiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ «Ã¯ïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ MlÄÖ ¨ÉèÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 6
: 600 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 330 PÉ.f - 350 PÉ.f


: 6


: 72: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï/vÉÊ® ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 2 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V8

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

CrPÉ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ PÀ£ÉéAiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ «Ã¯ïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ MlÄÖ ¨ÉèÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 8
: 760 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 450 PÉ.f - 480 PÉ.f


: 8


: 96: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï/vÉÊ® ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 2 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V10

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

CrPÉ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ PÀ£ÉéAiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ «Ã¯ïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ MlÄÖ ¨ÉèÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 10
: 900 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 550 PÉ.f - 600 PÉ.f


: 10


: 120: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï/vÉÊ® ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 2 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V12

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

CrPÉ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ PÀ£ÉéAiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ «Ã¯ïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ MlÄÖ ¨ÉèÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 12
: 1000 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 700 PÉ.f - 750 PÉ.f


: 12


: 144: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï/vÉÊ® ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 2/3 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V24

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

CrPÉ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ PÀ£ÉéAiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ «Ã¯ïUÀ¼À ¸ÀASÉå


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ MlÄÖ ¨ÉèÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 24
: 2100 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 1300 PÉ.f - 1140 PÉ.f


: 24


: 288: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï/vÉÊ® ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 1/2/3 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

CrPÉ UÉÆAZÀ®Ä(UÉÆ£É) GzÀÄgÀÄ AiÀÄAvÀæ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ UÉÆAZÀ°¤AzÀ GzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀÄxÀðå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 75 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 380 PÉ.f - 400 PÉ.f


: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 1 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

ºÀ¹ ºÀtÄÚUÉÆÃlÄ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 105 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 70 PÉ.f - 75 PÉ.f


: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 2 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

UÉÆgÀ§®Ä ¥Á°±Àgï

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CzsÀð ¸ÀÄ°zÀÄ §AzÀ CrPÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆgÀ§®Ä ¥Á°±Àgï AiÀÄAvÀæPÉÌ ºÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ UÉÆgÀ§®Ä CrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°±ïªÀiÁr gÁ² ErAiÀiÁV¸ÀÄvÀÛzÉ

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 107 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 70 PÉ.f - 75 PÉ.f


: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ(SS), ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 2 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

PÀ°è£À UÉÆgÀ§®Ä ¥Á°Ã±Àgï AiÀÄAvÀæ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


CrPÉ ¥Á°±ï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 240 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 90 PÉ.f - 100 PÉ.f


: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 3 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

PÁ¼ÀĪÉÄt¸ÀÄ GzÀÄgÀÄ AiÀÄAvÀæ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

AiÀÄAvÀæzÀ «ªÀgÀuÉ

AiÀÄAvÀæzÀ MlÄÖ vÀÆPÀ


PÁ¼ÀĪÉÄt¸ÀÄ UÉÆAZÀ°¤AzÀ GzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀÄxÀðå


DmÉÆêÉÄõÀ£ï


AiÀÄAvÀæzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀ(¨Ár PÀªÀgï)


: 70 PÉ.f


: ¥Àæwà UÀAmÉUÉ 380 PÉ.f - 400 PÉ.f


: ¸É«Ä DmÉÆêÉÄnPï


: ªÀÄÈzÀÄ GPÀÄÌ (MS)


AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ «ªÀgÀ

AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj


AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À ZÁ®£Á ªÀÄÆ®


ªÉÆÃmÁj£À C±Àé±ÀQÛ


AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®£Á «zsÁ£À


: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï: «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÉÆÃmÁgï


: 1 ºÉZï.¦, ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï


: ªÉÆÃmÁgï ¸À¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ «-ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯ïÖ ¥ÀÄ°è«
»

¥ÀįÁè PÁmïð (PÉÊUÁr)

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¸ÀgÀPÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁVzÉ ºÁUÀÆ EzÀgÀ°è Cwà ¸ÀĮĨsÀªÁV C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ

vtech engineer ¸ÁªÀÄxÀåð


: 50 PÉ.f ¬ÄAzÀ 100 PÉ.f


«
»

CrPÉ ¨ÉìĸÀĪÀ ºÀAqÉ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

¸ÀÄ°zÀ CrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉìĸÀ®Ä CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ºÀAqÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

«
»

CrPÉ vÀnÖ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

¨ÉìĹzÀ CrPÉAiÀÄ£ÀÄß MtV¸À®Ä ºÁUÀÆ EvÀgÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §¼À¸À®Ä §ºÀÄ¥ÀAiÉÆÃV vÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

«
»

qÀA¥Àgï

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

C£ÀÄPÀÆ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀªÁV ºÉÊqÁæ°Pï °¦üÖAUï ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ

vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð


vtech engineer UÉÃgï


vtech engineer ¨sÁgÀ ºÉÆgÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð

: ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà UÁr 100cc/ 120cc / 200cc / 300cc


: ¥sÁªÀðqïð £Á®ÄÌ UÉÃgï / jªÀ¸ïð £Á®ÄÌ UÉÃgï


: 400 jAzÀ 500 PÉ.f


«
»

Cxïð CUÀgï

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

«zÀÄåvï PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÁUÀÆ VqÀ £ÉqÀĪÀ ºÉÆAqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §¼À¸ÀĪÀ Cxïð CUÀgï (Digger) C£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïUÉ C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

«
»

d£ÀgÉÃlgï

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

¤ªÀÄä C£ÀÄPÀÆ® ºÁUÀÆ CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ 5 KV ¬ÄAzÀ 12 KV ªÀgÉUÉ ±À§ÞgÀ»vÀªÁzÀ

GvÀÌçµÀÖ zÀeÉðAiÀÄ d£ÀgÉÃlgÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀrªÉĪÉZÀÑ, ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû,

¸ÀÄgÀPÀëvÉ, ºÉaÑ£À PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄxÀð EAzsÀ£À §¼ÀPÉ, PÀrªÉÄ ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ

¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÉÃªÉ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.