«-mÉPï EAf¤AiÀÄgïì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¸ÀA±ÉÆâü¹zÀ ±ÉæõÀ× UÀÄtªÀÄlÖzÀ ««zsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ

ºÁUÀÆ gÉÊvÀjUÁV vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛgÀĪÀ £À«Ã£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ EvÀgÉ PÀȶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ


«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V1

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð

¥sÀ°vÁA±À


ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð

: WÀAmÉUÉ 75 PÉ.f


: 1 HP

«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V2

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð

vtech engineer ¸ÁªÀÄxÀåð UÀAmÉUÉ


vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð

: WÀAmÉUÉ 125 PÉ.f


: 1 HP


«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V4

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð

vtech engineer ¥sÀ°vÁA±À


vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð

: WÀAmÉUÉ 210 PÉ.f


: 2 HP

«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V6

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð

vtech engineer ¥sÀ°vÁA±À


vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð

: WÀAmÉUÉ 370 PÉ.f


: 2 HP

«
»

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæ - V8

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CrPÉ ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð

vtech engineer ¥sÀ°vÁA±À


vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð

: WÀAmÉUÉ 450 PÉ.f


: 3 HP

«
»

CrPÉ UÉÆ£É GzÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CrPÉUÉƣɬÄAzÀ CrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä F AiÀÄAvÀæªÀÅ ¸ÀºÀPÁj

vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð


vtech engineer ¥sÀ°vÁA±À

: 1 HP (200 - 220V)


: WÀAmÉUÉ 100 UÉÆ£É ©r¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð (UÉÆ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV)

vtech engineer ¥ËqÀgï PÉÆÃnAUï ªÉÄl¯ï ¨Ár

«
»

PÁ¼ÀĪÉÄt¸ÀÄ GzÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

PÁ¼ÀĪÉÄt¹£À PÁ¼À£ÀÄß PÀgÉɬÄAzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä F AiÀÄAvÀæªÀÅ ¸ÀºÀPÁj

vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð


vtech engineer ¥sÀ°vÁA±À

: 1 HP (200 - 220V)


: WÀAmÉUÉ 40 jAzÀ 45 PÉ.f

vtech engineer  ¥ËqÀgï PÉÆÃnAUï ªÉÄl¯ï ¨Ár

«
»

CrPÉ ¨ÉìĸÀĪÀ ºÀAqÉ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

¸ÀÄ°zÀ CrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉìĸÀ®Ä CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ºÀAqÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

«
»

UÉÆgÀ§®Ä ¥Á°±Àgï

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CzsÀð ¸ÀÄ°zÀÄ §AzÀ CrPÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆgÀ§®Ä ¥Á°±Àgï AiÀÄAvÀæPÉÌ ºÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ UÉÆgÀ§®Ä CrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°±ïªÀiÁr gÁ² ErAiÀiÁV¸ÀÄvÀÛzÉ

vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð


: 1 HP (200 - 220V)


vtech engineer  ¸ÉÖãï¯É¸ï ¹Öïï r¸ïÌ ªÀÄvÀÄÛ qÀæªÀiï


vtech engineer  ¥ËqÀgï PÉÆÃnAUï ªÉÄl¯ï ¨Ár

«
»

¥ÀįÁè PÁmïð (PÉÊUÁr)

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¸ÀgÀPÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁVzÉ ºÁUÀÆ EzÀgÀ°è Cwà ¸ÀĮĨsÀªÁV C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ

vtech engineer ¸ÁªÀÄxÀåð


: 50 PÉ.f ¬ÄAzÀ 100 PÉ.f


«
»

CrPÉ vÀnÖ

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

¨ÉìĹzÀ CrPÉAiÀÄ£ÀÄß MtV¸À®Ä ºÁUÀÆ EvÀgÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §¼À¸À®Ä §ºÀÄ¥ÀAiÉÆÃV vÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

«
»

qÀA¥Àgï

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

C£ÀÄPÀÆ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀªÁV ºÉÊqÁæ°Pï °¦üÖAUï ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ

vtech engineer ªÉÆÃlgï ¸ÁªÀÄxÀåð


vtech engineer UÉÃgï


vtech engineer ¨sÁgÀ ºÉÆgÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð

: ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà UÁr 100cc/ 120cc / 200cc / 300cc


: ¥sÁªÀðqïð £Á®ÄÌ UÉÃgï / jªÀ¸ïð £Á®ÄÌ UÉÃgï


: 400 jAzÀ 500 PÉ.f


«
»

Cxïð CUÀgï

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

«zÀÄåvï PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÁUÀÆ VqÀ £ÉqÀĪÀ ºÉÆAqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §¼À¸ÀĪÀ Cxïð CUÀgï (Digger) C£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïUÉ C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

«
»

d£ÀgÉÃlgï

vtech engineer

vtech engineer
vtech engineer

¤ªÀÄä C£ÀÄPÀÆ® ºÁUÀÆ CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ 5 KV ¬ÄAzÀ 12 KV ªÀgÉUÉ ±À§ÞgÀ»vÀªÁzÀ

GvÀÌçµÀÖ zÀeÉðAiÀÄ d£ÀgÉÃlgÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀrªÉĪÉZÀÑ, ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû,

¸ÀÄgÀPÀëvÉ, ºÉaÑ£À PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄxÀð EAzsÀ£À §¼ÀPÉ, PÀrªÉÄ ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ

¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÉÃªÉ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.